ZFŚS- dokumenty

Załącznik nr 4 świadczenia

Załącznik nr 1 dochód

******

Program wychowawczo-profilaktyczny 2020/2021

Pobierz: Program wychowawczo-profilaktyczny 2020-21

*****

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
W KALISZU
IM. KSIĘCIA BOLESŁAWA POBOŻNEGO

   POBIERZ:Statut-stan-na-28.09.2021 ze zmianami

**************************

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w sytuacji epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu

Dokument do pobrania:

Procedury bezpieczeństwa w sytuacji epidemii COVID-19 

*************

Procedura podwyższania ocen przewidywanych w trakcie kształcenia na odległość

W pliku można znaleźć:

Warunki i tryb podwyższania oceny przewidywanej z zajęć edukacyjnych
Warunki i tryb podwyższania oceny przewidywanej zachowania
Terminarz wystawiania ocen i składania wniosków o ich podwyższenie

POBIERZ: Procedura podwyższania ocen

***************

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 12 z siedzibą
w Kaliszu ul. Długosza 14, tel.62 757 48 07 a-mail: sp12@um.kalisz.pl

Inspektor ochrony danych.

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także egzekucji przysługujących praw, można kierować do powołanego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: iod.szkoła@wp.pl

Klauzule informacyjne – RODO

*************

KARTY NA WYCIECZKI

UWAGA ZMIANA DOKUMENTACJI

Proszę niczego nie zmieniać (dot. także czcionki)

ZARZĄDZENIE REG. WYCIECZEK

*************

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Dyrektora Szkoły o stanie kontroli zarządczej za rok 2013:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Zachęcamy do zapoznawania się z regulaminami obowiązującymi w naszej szkole.

REGULAMIN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA BASENIE/AQUAPARKU

REGULAMIN WYJAZDÓW NA BASEN

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 ***********

Regulamin oceny zachowania ucznia
Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu

regulamin-oceny-zachowania-sp-12-kalisz

***********

KONCEPCJA PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
IM. KSIĘCIA BOLESŁAWA POBOŻNEGO
W KALISZU
OPRACOWANA NA LATA 2016-2021

 koncepcja-pracy-szkoły-2016-2021

***********

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

W KALISZU

IM. KSIĘCIA BOLESŁAWA POBOŻNEGO

Do pobrania: Statut stan na 11.09.2018

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 12
w Kaliszu

Do pobrani:

Program profilaktyki

*****************

Regulamin przyznawania

TARCZY „WZOROWEGO UCZNIA”

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY
OD ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Tarcza wzorowego ucznia nowy regulamin 2019-2020

Tarcza WU karta-opisowa

opracowanie:
p. Krystyna Witasiak
p. Ewa Wawrzyniak

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TARCZY WZOROWEGO UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W KALISZU OBOWIĄZUJĄCY DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Regulamin niniejszy został opracowany przez nauczycieli oraz zaakceptowany przez rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu w oparciu o obowiązujące w szkole dokumenty i określa:

I. Obszary obserwacji ucznia analizowane w procesie oceny zachowania:

 1. Funkcjonowanie ucznia w procesie edukacyjnym (relacja uczeń nauczyciel, obowiązki szkolne).

 2. Postawa dziecka w zespole uczniowskim (relacje z rówieśnikami).

 3. Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych w szkole i poza nią.

II. Podstawowe kryteria brane pod uwagę przy typowaniu  ucznia do otrzymania tarczy  Wzorowy Uczeń przez nauczyciela wychowawcę:

 1. Średnia wyników w nauce przynajmniej 5,00

 2. Ocena wzorowa z zachowania

III. Szczegółowe kryteria brane pod uwagę przy typowaniu ucznia do otrzymania tarczy Wzorowy Uczeń:

 1. Udział w konkursach szkolnych:

  a) udział w konkursie – uczeń otrzyma 1 punkt

  b) zajęcie I miejsca- 4 punkty

  c) zajęcie II miejsca- 3 punkty

  d) zajęcie III miejsca- 2 punkt

 2. Udział w konkursach pozaszkolnych:

  a) udział w konkursie- 2punkty

  b) zajęcie I miejsca 5 punktów

  c) zajęcie II miejsca 4 punkty

  d) zajęcie III miejsca 3 punkty

 3. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz:

  a) sztandar- 1punkt

  b) chór szkolny- 1 punkt

  c) zawody sportowe- 1punkt

  d) inne ? 1 punkt

 4. Aktywna praca na rzecz szkoły i klasy:

  a) praca w Samorządzie Uczniowskim- 1 punkt

  b) praca w Samorządzie Klasowym- 1 punkt

  c) reprezentowanie klasy na forum szkoły- 1 punkt

 5. Udział w zajęciach dodatkowych:

  a) kółka zainteresowań- 1 punkt

  b) zajęcia pozalekcyjne- 1 punkt

 6. Inne osiągnięcia ucznia – 1 punkt

 7. Czytelnictwo – 3 punkty

IV. Proces przyznawania tarczy Wzorowy Uczeń

 1. Nauczyciel wychowawca typuje uczniów do otrzymania tarczy Wzorowy Uczeń.

 1. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek zgłosić kandydatów do otrzymania tarczy

Wzorowy Uczeń zgodnie z harmonogramem wystawiania ocen  oraz na podstawie wyżej wymienionych kryteriów oceny ucznia.

 1. Nauczyciel wychowawca przedstawia kandydaturę wskazanych uczniów na specjalnie do tego przygotowanej karcie opisowej ucznia.

 2. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek przekazać kartę opisową wszystkim nauczycielom uczącym w danej klasie w celu wpisania punktacji dla kandydata, a następnie przekazać kartę komisji do spraw przyznawania tarczy.

 3. Powołana komisja typuje spośród wszystkich kandydatów, uczniów zasługujących na otrzymanie wyróżnienia w postaci tarczy  Wzorowego Ucznia biorąc pod uwagę wyżej wymienione kryteria oraz zliczając sumę przyznanych punktów. Tarczę

Wzorowego Ucznia otrzymuje uczeń, który uzyskał sumę  15- 20 punktów.

 1. Tarcza Wzorowego Ucznia jest przyznawana raz w roku szkolnym podczas uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego w przypadku klas 1- 5, natomiast w przypadku klas 6 raz w roku, za I okres.

 2. Na zakończenie cyklu nauczania w klasach 1-3 uczeń otrzymuje brązową tarczę

Wzorowego Ucznia. Na zakończenie klasy 4 uczeń, który uprzednio otrzymał brązową tarczę, otrzymuje srebrną, i kolejno w klasie 5 złotą.

 1. W przypadku, gdy uczeń nie otrzymał brązowej tarczy na zakończenie klasy 3, jako pierwszą w klasie 4 otrzymuje brązową i kolejno w klasie 5- srebrną a w klasie 6- złotą.

 2. Każdorazowo uczeń jako pierwszą otrzymuje tarczę brązową a w kolejnych klasach srebrną i złotą.

V. Termin przyznawania tarczy Wzorowy Uczeń:

 1. Tarczę Wzorowy Uczeń przyznaje się na apelu grupy wiekowej IV-VI raz w roku, tj podczas apelu na zakończenie roku szkolnego.

 2. Uczniowie klas VI mogą otrzymać wyróżnienie tylko podczas apelu podsumowującego I okres.

 3. Tarczę należy nosić godnie w widocznym miejscu na mundurku szkolnym przy tarczy szkoły od momentu jej przyznania przez cały następny rok szkolny.

 4. Tarcza Wzorowego Ucznia przyznawana jest uczniom szczególnie wyróżniającym się zarówno w nauce jak i swoim zachowaniem. Tarcza może zostać odebrana uczniowi, za łamanie przepisów Statutu Szkoły.

 5. Zarówno o przyznaniu jak i odebraniu tarczy  Wzorowego Ucznia, po ówczesnym wytypowaniu przez nauczycieli wychowawców, decyduje komisja w składzie:

Przewodnicząca:  p. Jadwiga Haraś – wicedyrektor szkoły

Członkowie:
p. Ewa Jasińska
p. Robert Tomaszewski

Krystyna Witasiak
Agnieszka Sip- bez prawa głosu