Wykaz świadczeń gwarantowanych
przez dentystkę oraz pielęgniarkę szkolną wraz z warunki ich realizacji

świadczenia pielęgniarki szkolnej

świadczenia dentystyczne

***********

kaufland_logo-svgSzkoła Podstawowa nr 12 w Kaliszu podjęła współpracę z firmą Kaufland, która zobowiązała się wspierać szkołę w realizacji zadań statutowych. Wierzymy, że dzięki tej współpracy nasze działania statutowe, w tym z zakresu Szkoły Promującej Zdrowie, Mały kaliszanin, Z ekologią za pan brat, a także już kilkuletni projekt Gwieździstym szlakiem kaliskich legend będą teraz jeszcze atrakcyjniejsze dla naszych uczniów.

**********

Obiady dla dzieci a dodatek „500+”

Uprzejmie informujemy, że szkolna-stolowka-zaprasza-malepobieranie dodatku „500+” nie pozbawia Państwa dzieci możliwości korzystania z obiadów w szkole przyznawanych przez MOPS w Kaliszu.
Dodatek „500+” nie jest wliczany do dochodu w rodzinie.
Warunkiem przyznania obiadu dla dziecka jest nieprzekraczanie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 771 zł.

**********

Fluoryzacja

W trosce o zdrowie jamy ustnej dzieci w szkole prowadzone będą zabiegi, których celem jest przeciwdziałanie próchnicy zębów.
Państwa dziecko w ramach programu profilaktycznego 6 razy w ciągu roku,  co 6 tygodni uczestniczyć będzie w tzw. fluoryzacji zębów. Przy tej okazji każde dziecko będzie miało możliwość uczenia się prawidłowego sposobu szczotkowania i wyrobienia właściwych nawyków higienicznych.
Szkoła zapewnia rzetelną i fachową opiekę oraz nieodpłatne preparaty fluorkowe.
Pierwsze szczotkowanie odbędzie się 24.10.2016 r. Prosimy o dopilnowanie, aby w tym dniu dzieci przyszły do szkoły z własną szczoteczką, najlepiej nową, zakupioną specjalnie do tego celu, odpowiednio zapakowaną (pudełko, osłonka), podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
O kolejnych terminach zabiegów będą informowali wychowawcy klas.

szczoteczka-do-zebow

 

***********

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

     Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2015, poz. 1942).

     Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie od 14 do 31 marca 2016r. Nabór dotyczy dzieci z roczników:
– urodzone w 2009 r., którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono spełnianie obowiązku szkolnego,

– urodzone w 2009 r., którym na wniosek rodziców odroczono obowiązek szkolny w okresie od września do grudnia 2015 r.,

– urodzone w 2009 r., które na wniosek rodziców, będzie kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017,

– urodzone w 2010 r., które na wniosek rodziców, jako sześciolatki zostały zapisane do klasy pierwszej.

     Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

     Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

     Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą nr XVIII/208/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Kryteria i liczba punktów znajdują się w uchwale:

Uchwała_Rady Miejskiej Kalisza_Nabór_2016-2017

**************

Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II
na drugi semestr roku szkolnego 2015/2016

Informujemy, że do 15 stycznia 2016 roku można składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II na drugi semestr roku szkolnego 2015/2016.

O STYPENDIUM MOŻE UBIEGAĆ SIĘ UCZEŃ SPEŁNIAJĄCY NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • jest mieszkańcem Kalisza zameldowanym na pobyt stały na terenie miasta;

 • jest uczniem klasy 4-6;

 • osiąga dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia szkoły podstawowej wynosi minimum 5,2;

 • dochód na członka jego rodziny nie przekracza 1000 zł netto;

 • posiada wyjątkowe uzdolnienia i odznacza się wzorową postawą społeczno-patriotyczną.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego. Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego. Szkoła dokonuje weryfikacji i opiniuje wnioski, które później trafiają do Kapituły ds. przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II dla uczniów miasta Kalisza. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Kalisza na podstawie oceny i analizy wniosków dokonanej przez Kapitułę.

Wysokość stypendium za jeden semestr w szkołach podstawowych wynosi 600zł.

*************

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POLSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK KALISZ 2016

Czas Świąt Bożego Narodzenia to czas radości, dobroci i umacniania więzi między ludźmi. Treści zawarte w kolędach i pastorałkach wnoszą w życie nadzieję na zwycięstwo dobra. Pragnęlibyśmy, aby uczestnictwo w konkursie przyczyniło się do urzeczywistniania tych wartości i napełnienia nimi zarówno nas, jak i naszych uczniów. Dlatego serdecznie zapraszamy do wspólnego kolędowania. Mamy nadzieję, że współzawodnictwo nie przeszkodzi we wspólnym przeżywaniu tych pięknych chwil.

Poniżej do pobrania regulamin oraz karty zgłoszeniowe:
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Polskich Kolęd i Pastorałek 2015

***********

INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami z Państwa strony dot. wejścia i wyjścia Rodziców do szkoły, pragniemy wyjaśnić:

1. do szkoły wchodzimy zarówno wejściem głównym, jak i od strony dziedzińca. W trosce o bezpieczeństwo dzieci po skończonych zajęciach Rodzice odbierają swoje pociechy od wychowawców na dziedzińcu szkolnym;

2. Rodzic ma prawo przyprowadzić dziecko o każdej porze (w godzinach pracy szkoły), wtedy uczeń zostaje pod opieką wychowawców świetlicy;

3. obowiązkiem Rodzica jest przyprowadzić dziecko do szkoły wg planu i odebrać po zajęciach, natomiast w szkole, w szatni czynności samoobsługowe uczeń wykonuje sam pod opieką wychowawcy.

************

ZAJĘCIA W AQUAPARKU

Wyjazdy uczniów naszej szkoły na basen odbywają się w każdy czwartek w dwóch turach:

? rannej  (zbiórka przed szkołą o godz. 7.40, wyjazd autokarem ? 7.45, zajęcia na basenie od godz. 8.00 do 10.00)

?i południowej (zbiórka przed szkołą o godz. 11.40, wyjazd autokarem ? 11.45, zajęcia na basenie od godz. 12.00 do 14.00).

      Uczniowie wyjeżdżają pod opieką p. M. Kamińskiej i p. R. Tomaszewskiego wg ustalonego podziału klas (grupy po 15 osób).

Obowiązują czepki koloru czerwonego.

Dzieci uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do przestrzegania regulaminów, z którymi uczniowie i ich Rodzice zostali zapoznani we wrześniu:

SZKOLNY REGULAMIN WYJAZDÓW NA BASEN

1. Punktualnie stawiać się na zbiórkę w wyznaczonym miejscu i odpowiednio się zachowywać (nie oddalać się, nie biegać, nie krzyczeć).

2. Ubierać się stosownie do pory roku i mieć ekwipunek (strój kąpielowy, klapki, ręcznik, czepek).

3. W czasie podróży:

 • zajmować wyznaczone miejsce,

 • nie przemieszczać się i nie stać,

 • nie wyrzucać przedmiotów z pojazdu i nie rzucać nimi,

 • nie śmiecić i nie hałasować.

 4. Na terenie basenu przestrzegać regulaminu tam obowiązującego.

5. Na basen wchodzić całą grupą.

6. Zawsze pamiętać o tym, że na terenie basenu obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy.

7. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów i ratowników.

8. Nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na basenie, a w szczególności:

 • wchodzić do wody bez zezwolenia prowadzącego zajęcia,

 • biegać po terenie basenu,

 • hałasować,

 • popychać się, wciągać lub skakać do wody,

 • niszczyć sprzęt lub urządzenia znajdujące się na terenie basenu.

 

9. Po zajęciach złożyć sprzęt w wyznaczonym miejscu.

10. Złe samopoczucie i wszelkie skaleczenia bezzwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi.

11. Za rzeczy pozostawione na basenie lub w autokarze nie odpowiada opiekun.

Regulamin zajęć wychowania fizycznego szkół podstawowych w hali basenowej Kaliskiego Parku Wodnego

 1. Organizatorem zajęć wychowania fizycznego na obiektach Kaliskiego Parku Wodnego są kaliskie szkoły podstawowe w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

2. Zajęcia odbywają się na terenie Kaliskiego Parku Wodnego w godzinach od  8:00 do 14:00 według harmonogramu opracowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu. W tym czasie basen pływacki oraz wydzielona cześć basenu rekreacyjnego są wyłączone z użytku dla osób postronnych, niebiorących udziału w zajęciach. Osobom postronnym przebywanie w trakcie trwania zajęć w basenie pływackim i w wydzielonej dla uczniów szkół podstawowych części basenu rekreacyjnego jest zabronione. Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie uczniów niepełnosprawnych, sprawujący opiekę nad swoimi dziećmi. W tym przypadku rodziców/opiekunów obowiązuje obuwie zmienne ? klapki.

3. Z zajęć wychowania fizycznego na basenie korzystają grupy szkolne, klas IV i V szkoły podstawowej.

4. Zajęcia na basenie trwają 90 min i są podzielone na dwa bloki 45 minutowe:

 • blok  I – uczniowie pływają w basenie pływackim (głębokość wody: 1,20 m – 1,80 m).

  W zależności od umiejętności ćwiczą i pływają na wybranym odcinku toru z wykorzystaniem przyborów do pływania;

 • blok  II – zajęcia wychowania fizycznego w części rekreacyjnej basenu.

5. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach na pływalni odpowiedzialność ponoszą pełniący na obiekcie dyżur ratownicy oraz wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele wychowania fizycznego. Za właściwe zachowanie uczniów w pomieszczeniach: szatnie, prysznice, itp. odpowiedzialny jest nauczyciel.

6. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 15 osobowych.  Do opieki nad każdą grupą wyznaczony jest (przez dyrektora szkoły) jeden nauczyciel, który prowadzi zajęcia wychowania fizycznego. W basenie pływackim nad bezpieczeństwem uczniów czuwa jeden ratownik, w basenie rekreacyjnym ? dwóch ratowników.

7. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą jednocześnie. Nauczyciel wraz z przydzielonym ratownikiem sprawdzają stan liczebny ćwiczących przed i po zajęciach. Nauczyciel dodatkowo sprawdza obecność. Spóźnieni (pojedynczy uczniowie) nie będą wpuszczani na zajęcia.

8. Nauczyciel zobowiązany jest pobrać zbiorczy kluczyk elektroniczny do szafek ubraniowych i zwrócić go po zajęciach.

9. Kaliski Park Wodny zobowiązany jest udostępnić nauczycielom prowadzącym zajęcia sprzęt sportowy stosowany na basenie, w ilości zapewniającej bezpieczne prowadzenie zajęć.

10. Za przedmioty wartościowe pozostawione przez dzieci w szafkach lub innych miejscach obiektu, Organizator zajęć na pływalni oraz nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności.

11. Nauczyciele wchodzą na pływalnię w specjalnym obuwiu (klapki kąpielowe lub podobne), w stroju sportowym lub kąpielowym. 

12. Uczniów obowiązuje: strój kąpielowy (chłopcy kąpielówki, nie spodenki; dziewczęta –  stroje jednoczęściowe), czepek kąpielowy w wybranym przez szkołę kolorze, klapki. Podczas zajęć zabrania się noszenia zegarków, łańcuszków, pierścionków, kolczyków itp.

13. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.

14. Na pływalni obowiązuje bezwzględna troska o bezpieczeństwo własne oraz współćwiczących, zachowanie porządku, czystości oraz ciszy.

15. Nauczyciele oraz ratownicy pełniący dyżur na pływalni, sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązuje podporządkowanie się ich nakazom i poleceniom.

16. Uczeń może korzystać z urządzeń i atrakcji wodnych wyłącznie za zgodą i pod opieką nauczyciela oraz ratownika

17. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, w szczególności:

a)    wchodzić do wody bez zezwolenia,

b)   opuszczać nieckę basenu bez zgłoszenia tego nauczycielowi,

c)    nadmiernie hałasować,

d)   skakać do wody bez zezwolenia i opieki nauczyciela lub ratownika,

e)    jeść na terenie otaczającym nieckę,

f)    samowolnie oddalać się od grupy,

g)   korzystać ze zjeżdżalni bez wyraźnej zgody nauczyciela.

18. W przypadku urazu, pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela ratownik ? kierownik zmiany. W przypadku, gdy sytuacja tego wymaga, ratownik wzywa pogotowie i do czasu przybycia lekarza lub ratownika medycznego uczeń znajduje się pod jego opieką.
O zaistniałym wypadku nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

19. Uczeń zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić nauczyciela lub ratownika o fakcie złego samopoczucia na basenie, chwilowej niedyspozycji bądź innych dolegliwościach. Nie bierze wówczas aktywnego udziału w zajęciach i do końca zajęć przebywa w hali basenowej pod opieką nauczyciela. W przypadku, gdy sytuacja tego wymaga, ratownik wzywa pogotowie i do czasu przybycia lekarza lub ratownika medycznego uczeń znajduje się pod jego opieką.

20. Grupy korzystające z pływalni składają po zajęciach, w wyznaczonych miejscach, sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, pasy, koła ratunkowe itp.).

21. Na sygnał oznaczający koniec zajęć, ćwiczący opuszczają w sposób zorganizowany, bez zwłoki, pod opieką nauczycieli halę basenową.

22. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

23. Nauczyciele, jako przedstawiciele szkoły mogą podejmować bieżące decyzje dotyczące bezpieczeństwa uczniów, spraw organizacyjno ? porządkowych podczas zajęć.

24. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Organizatora.

 Uwaga!

W przypadku wystąpienia dolegliwości, zespołów chorobowych lub jakichkolwiek przeciwwskazań do zajęć w wodzie rodzic ma obowiązek bezwzględnie powiadomić wychowawcę oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia.

*****************

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG,
WNIOSKÓW I SPRAW

1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

1) skargi i wnioski przyjmowane są:
– w sekretariacie szkoły w poniedziałki w godzinach 7.00-11.00 i w środy w godzinach 13.00-15.00;
– przez dyrektora szkoły lub wicedyrektora przyjmują – w poniedziałki od godz. 8.00 do 12.00 i w czwartki w godz. 12.00-16.00.;
2) skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu;
3) sekretariat szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.

2. Przyjmowanie i załatwianie spraw:
Sprawy przyjmowane i załatwiane są: korespondencyjnie, osobiście i telefonicznie.
Interesanci przyjmowani są: w sekretariacie szkoły, w gabinecie dyrektora szkoły, w gabinecie pedagoga szkolnego lub w dziale księgowości.

Godziny przyjmowania interesantów:
– Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów codziennie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
– Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kaliszu przyjmuje zainteresowane strony w sprawach codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania (z wyjątkiem godzin, w których prowadzi zajęcia dydaktyczne).
– Pedagog szkolny przyjmuje zainteresowane strony zgodnie z harmonogramem godzin pracy, który jest umieszczony na drzwiach jego gabinetu.
– Dział księgowości przyjmuje zainteresowane strony zgodnie z harmonogramem godzin pracy od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Wszystkie sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności:
1) pilne ? załatwiane niezwłocznie;
2) terminowe ? załatwiane z takim wyliczeniem, by adresat otrzymał odpowiedź w ustalonym terminie;
3) zwykłe ? załatwiane najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania sprawy do załatwienia;
4) tzw. od ręki ? załatwiane w miarę możliwości w dniu otrzymania (krótkie odpowiedzi, sprawy powtarzające się, itp.).

Dokładne procedury określone zostały w Regulaminie organizacyjnym szkoły (rozdział VIII).