DEPRESJA W CZASIE NAUKI ZDALNEJ

Nauka zdalna przyniosła wiele zmian, które nie były łatwe do zaakceptowania. Samotność, napięte relacje z rodzicami, przymusowa organizacja swojego harmonogramu dnia czy spiętrzałe zaległości niosą za sobą różne konsekwencje psychiczne. Kiedy dziecko lub nastolatek nie chce się uczyć, jest wybuchowy, opryskliwy, wydaje się być znudzony i najchętniej spędzałby czas przed komputerem, czy telefonem, nie jest to jednoznaczne z dojrzewaniem, lenistwem czy zwykłą niechęcią do nauki. Warto być na co dzień czujnym i obserwować swoje dziecko bo może być to reakcja depresyjna na zaistniałą sytuację. Należy przy tym mieć w pamięci czas ostatnich dwóch tygodni i zwrócić szczególną uwagę na :

******************

Rok szkolny 2021/2022

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek    930-1345
Wtorek        1015 -1345      1430-1600 – dyżur dla rodziców
Środa           830– 1230

Czwartek    830-1345
Piątek         830– 1200       900-1000 – dyżur dla rodziców

Szkolne stypendium socjalne
na rok szkolny 2021/2022

Kryterium dochodowe uprawniające do stypendium socjalnego wynoszące na osobę w rodzinie 528 zł obowiązuje do 31 grudnia 2021r.

Od 1 stycznia 2022r.  kryterium to na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynosić będzie dla osoby
w rodzinie 600 zł.

Zgodnie z powyższym przy zbieraniu wniosków w roku bieżącym obowiązuje dochód na osobę w rodzinie 528 zł. 

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry Start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu, a dochód obliczamy zgodnie z  art. 8. ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 t.j)

– Wniosek na szkolne stypendium socjalne jest umieszczony
w załączniku poniżej. Wnioski są również dostępne u pedagoga szkolnego i w sekretariacie szkoły.

– Wnioski można składać u pedagoga szkolnego do dnia 15.09.2021 r.

– Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających dochód lub ich kserokopie (zgodnie
z wykazem w tabeli umieszczonej we wniosku).

– Kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” powinna być cała uzupełniona słowem tak lub nie, by nie było pustych miejsc, gdyż utrudnia to weryfikację wniosku. Jeżeli nie jest znana dokładna wysokość dochodu w momencie składania wniosku, wnioskodawca powinien zaznaczyć, że dokument potwierdzający dochód przekaże w terminie późniejszym do WE.

Dokumenty potwierdzające wydatki (faktury, rachunki) należy składać do szkoły:
* w  I okresie roku szkolnego – do 31 października 
* w II okresie roku szkolnego – do 30 kwietnia (brakujące faktury wystawione po 30 kwietnia należy przedłożyć
w Wydziale Edukacji)

– Wniosek-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-zasiłku-szkolnego

– katalog-i-pouczenie-2021-drukuj-jak-broszurę

– wniosek-przelewu-na-konto-1

********

Rok szkolny 2020/2021

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek    830-1300
Wtorek         1015-1440      1525-1600 – dyżur dla rodziców
Środa           800– 1230                   
Czwartek    930-13
30
Piątek         830– 1230       830-930 – dyżur dla rodziców

Godziny pracy psychologa szkolnego

Poniedziałek    1230–1530
Wtorek         830-1130
Środa           1400  – 1630  – dyżur dla rodziców
Czwartek       ——–
Piątek           900-1130  

************

INFORMACJE DLA RODZICÓW –
JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECI DO POWROTU DO NAUKI STACJONARNEJ

Szanowni Rodzice, prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w pliku:

wskazówki dla rodziców – powrót do szkoły

************

Kochani Uczniowie,
przypominamy, że w tym trudnym czasie, kiedy kolejny raz zostaliście odizolowani od rówieśników i może doskwierać Wam samotność, jesteśmy do Waszej dyspozycji.
Szczegółowe informacje znajdziecie w załączniku.

Informacja-dla-uczniów-od-pedagoga-i-psychologa

______________

PEDAGOG SZKOLNY: mgr  Izabela Jaśkiewicz

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek    940-1330    1520-1600 – dyżur dla rodziców

                             1330 – 1415 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne(kl.4-6)

Wtorek         815-1215  

Środa           815– 1330                                 

Czwartek       815-1315      815-1000 – dyżur dla rodziców

 Piątek          915– 1230 

***********

Godziny pracy psychologa w roku szklonym 2019/2020:

Poniedziałek    800–1100  

Wtorek        1500– 1730  – dyżur dla rodziców

Środa          900–1200

Czwartek       ——–

Piątek           1130-1500     

***********

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2018/2019

Poniedziałek    815-1330      815-1000dyżur dla rodziców

Wtorek         915-1400    

Środa           1030– 1330
1330 – 1415 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (kl.1-4) 

1520-1600 – dyżur dla rodziców

Czwartek        915-1330     

 Piątek           815– 1230

1230-1315 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (kl.4-5) 

***********

Godziny pracy psychologa w roku szklonym 2018/2019:

Poniedziałek    1500–1700  dyżur dla rodziców

Wtorek         800-1100    

Środa           800– 1100 

Czwartek       1000-1300     

***********

UWAGA! ZMIANY W PROCEDURACH PRZYZNAWANIA STYPENDIUM JPII

Celem zapoznania się ze zmianami w procedurach przyzna-wania Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II, publikujemy poniżej aktualny wniosek i regulamin.
Zmiany (są na kolorowo) i dotyczą:
· rozszerzenia definicji uprawnionego ucznia,
· podwyższenia progu dochodowego do 1800 zł netto na osobę,
· podwyższenia średniej ocen osiągniętej w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek,
· połączenia kryteriów w § 3 pkt 3.
· modyfikacji wzoru wniosku.

Wniosek od IX 2019r.(DRUK. DWUSTRONNIE).docx
Regulamin obowiązujący od IX 2019.docx

************
Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II
na II okres roku szkolnego 2018/2019

Informujemy, że do 11 stycznia 2019r. rodzice uczniów mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na II okres roku szkolnego 2018/2019.
O stypendium może ubiegać się uczeń:
  – uczęszczający do klas 4-8
  – zamieszkały i zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza
  – osiągający dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia klas IV – VI – minimum 5,2, dla ucznia klas VII i VIII – minimum 4,8,
  – w którego rodzinie dochód wynosi do 1.000,00 zł netto na członka rodziny
  – który uzyskał wyjątkowe osiągnięcia (potwierdzone pisemnie przez szkołę)
  – który cechuje się wzorową postawą społeczną, patriotyczną (potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami).
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje rodzic lub opiekun prawny zamieszkały i zameldowany wspólnie z uczniem.
Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.
Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego w terminie do 11.01.2019r.
W załącznikach znajdują się regulamin, wniosek, oraz zasady weryfikacji dochodu.

Regulamin styp Św. JPII

wniosek – drukować dwustronnie

zasady weryfikacji dochodów na I 2019

 ****************

Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na I okres roku szkolnego 2018/2019

Informujemy, że do 22.06.2018 roku można składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II na I okres roku szkolnego 2018/2019.

O stypendium może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

– jest uczniem szkoły mającej siedzibę i prowadzącej działalność na terenie Kalisza, zamieszkałym i zameldowanym na pobyt stały w Kaliszu,

– jest uczniem klasy 4-8 lub klasy gimnazjalnej,

– osiąga dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia klas 4-6 wynosi minimum 5.2, średnia ocen dla ucznia klas 7-8 oraz klas gimnazjalnych wynosi minimum 4.8,

– dochód na członka jej rodziny nie przekracza 1000 zł netto,

– posiada wyjątkowe osiągnięcia i odznacza się wzorową postawą społeczno-patriotyczną.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza. W związku z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów, zamieszczamy jej treść oraz jednolity tekst zmienionego Regulaminu, prosząc o szczególne zwrócenie uwagi na deklarację dochodów, składaną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Szkoła dokonuje weryfikacji i opiniuje wnioski, które później trafiają do Kapituły ds. przyznawania stypendiów im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów miasta Kalisza. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Kalisza na podstawie oceny i analizy wniosków dokonanej przez Kapitułę.
W związku z przepisami RODO do każdego wniosku należy załączyć klauzulę informacyjną, która na dzień dzisiejszy będzie stanowiła odrębną część wniosku (załącznik „Klauzula informacyjna”). Brak podpisania i załączenia do wniosku tego dokumentu skutkować będzie, pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny p. Izabela Jaśkiewicz.

Pliki do pobrania

wniosek

 klauzula_informacyjna

*******************

Stypendium Miasta Kalisza im. Św.  Jana Pawła II
na II okres roku szkolnego 2017/2018

Informujemy, że do  9 lutego 2018r. rodzice uczniów mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na II okres roku szkolnego 2017/2018.

O stypendium może ubiegać się uczeń:

 • uczęszczający do klas 4-7

 • zamieszkały i zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza

 • osiągający dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia klas IV – VI – minimum 5,2,  dla ucznia klas VII – minimum 4,8,

 • w którego rodzinie dochód wynosi do 1000,00 zł netto na członka rodziny

 • który uzyskał wyjątkowe osiągnięcia (potwierdzone pisemnie przez szkołę)

 • który cechuje się wzorową postawą społeczną, patriotyczną (potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje rodzic lub opiekun prawny zamieszkały i zameldowany wspólnie z uczniem.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły i u  pedagoga szkolnego.

Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego w  terminie do 9.02.2018r.

Załączniki:

– regulamin,*

wniosek**

– oraz zasady weryfikacji dochodu***

*regulamin
**wniosek
***zasady weryfikacji dochodu

**************

   Strefa zaufania – punkty konsultacyjne dla rodziców

 Stowarzyszenie Fajna Szkoła w Kaliszu zaprasza chętnych Rodziców do udziału w ósmej edycji programu społecznego „Strefa zaufania”. Dzięki dotacji Wojewody Wielkopolskiego zostanie uruchomionych pięć psychologiczno-pedagogicznych punktów konsultacyjnych dla rodziców szukających pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, szkolnych i wychowawczych. Punkty będą działały od 4 września do końca listopada 2017 roku w godzinach popołudniowych.

W celu umówienia wizyty należy skontaktować się telefonicznie z wybranym punktem:

– Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17, tel. 62/766 29 83 (dyżuruje pedagog)

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3B, tel.62/ 764 00 00 (dyżuruje psycholog i pedagog)

– Niepubliczne Przedszkole ?Pluszaki? w Kaliszu, ul. Asnyka 6A, rejestracja spotkania pod numerem Poradni 62/764 0000 i przedszkola 62/766 21 56 (dyżuruje pedagog)

– Zespół Szkół Zawodowych w Kaliszu ul. Wąska 13 (nowa szkoła), tel. 62/502 50 61 (dyżuruje psycholog)

– IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu ul. Widok 96A, tel. 793 260 272 (dyżuruje pedagog)

Porad udzielają psycholodzy i pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

Stypendium socjalne

 • Wnioski o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego oraz informacje dotyczące tego stypendium dostępne są u pedagoga szkolnego.

 • Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 514 zł. netto na osobę w rodzinie.

 • Wypełnione wnioski należy składać u pedagoga w terminie do 15.09.2017r.

 • Przypominamy, że szkoła nie weryfikuje wniosków, a jedynie je przyjmuje.  

 • Dokumenty (faktury) potwierdzające wydatki w I semestrze należy składać do 31 października 2017r.

 

 

     Pedagog szkolny w naszej szkole:

1. Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych.

2. Określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

3. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
i nauczycieli.

4. Podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikających z programu wychowawczego szkoły
i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

5. Wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

6. Planuje i koordynuje zadania realizowane przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów gimnazjum.

7. Podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki
i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

8. Bierze udział w pracy Zespołu do spraw planowania
i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno ? pedagogicznej.

 9. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne.

*********

Wielu dorosłych nadal postrzega Internet jako dodatek do prawdziwego życia. Dzieci nie znają świata bez Internetu, sieć stanowi dla nich naturalną przestrzeń komunikacji, ekspresji, rozrywki oraz dostępu do informacji. Pamiętajmy o tym, że  INTERNET TO OKNO NA ŚWIAT ? CAŁY ŚWIAT!!!  Zadaniem dorosłych jest dołożenie wszelkich starań, by dzieci czerpały z Internetu to, co najlepsze i w możliwie najmniejszym stopniu doświadczały jego negatywnych stron. Poniżej zamieszczam porady dla rodziców dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i zachęcam do zapoznania się z nimi, a najlepiej do wprowadzenia ich w życie.

10_porad_dla_rodzicow_internet-ulotka

Jeżeli dostrzegają Państwo problem nadużywania nowoczesnych technologii (tj. telefonu komórkowego, Internetu, gier komputerowych) przez dziecko zapraszam po poradę do pedagoga. Wspólnie łatwiej znaleźć właściwe rozwiązanie.

Zachowania i zjawiska sygnalizujące problem nadużywania Internetu lub komputera:

  • rozdrażnienie spowodowane koniecznością przerwania lub brakiem możliwości korzystania z komputera/Internetu;

  • długotrwałe sesje aktywności w sieci, na przykład częste korzystanie z Internetu bez przerwy przez trzy godziny lub dłużej;

  • wyraźnie osłabiona kontrola (lub jej brak) czasu spędzanego przed komputerem lub w Internecie;

  • zaniedbywanie dotychczasowych zainteresowań, znajomości, form spędzania czasu na rzecz korzystania z komputera /Internetu;

  • korzystanie z Internetu nawet wtedy, gdy nie jest to już interesujące;

  • powtarzające się kłótnie z innymi członkami rodziny, związane z nadużywaniem komputera/Internetu;

  • izolowanie się od ludzi związane z przebywaniem w sieci lub nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów jedynie przez Internet;

  • monotonna i jednorodna aktywność przy komputerze, na przykład trwale ograniczająca się do grania w jedną grę lub wielogodzinnej obecności na portalu społecznościowym;

  • przedkładanie życia w świecie wirtualnym nad życie w świecie realnym;

  • wzrost intensywności nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, jak rozdrażnienie, apatia, poczucie nudy itp.;

 • korzystanie z Internetu po kryjomu lub kłamstwa dotyczące czasu lub zakresu korzystania z sieci.

Sygnały ostrzegawcze uzależnienia od gier komputerowych według M. Griffithsa (2004):

  • wagarowanie po to, by grać;

  • nieodrabianie zadań domowych i złe oceny w szkole związane z pochłonięciem grami;

  • zaniedbywanie życia towarzyskiego;

  • poirytowanie i rozdrażnienie wywołane brakiem możliwości grania;

  • granie przez dłuższy czas niż zaplanowany;

  • zauważalny wzrost poziomu agresji;

  • granie niemal codziennie;

 • kradzież pieniędzy po to, by grać (opłacać abonament, kupować akcesoria, postacie czy nowe gry) lub przeznaczanie na to pieniędzy otrzymanych na jedzenie czy inne cele.

bez-tytulu(Na podstawie Poradnika dla szkół ? ?Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież? Fundacja Dzieci Niczyje)

*********

Stypendium Miasta Kalisza
im. Świętego  Jana Pawła II
na II okres roku szkolnego 2016/2017

Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego do 27.01.2017r. do godz. 11.00.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM:
Stypendium może otrzymać uczeń:
– zameldowany na pobyt stały na terenie miasta,
– uczęszczający do klasy 4-6,
– osiągający dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia szkoły
  podstawowej wynosi minimum 5.2,
– dochód w rodzinie ucznia wynosi – do 1000,00 zł netto na członka rodziny ucznia,
– posiadający wyjątkowe uzdolnienia i odznacza się wzorową postawą społeczno-patriotyczną /prosimy zwrócić uwagę na dokładne uzupełnienie we wniosku punktów 9-11/.

Szkoła dokonuje wstępnej weryfikacji i opiniuje wnioski, które później trafiają do Kapituły
ds. przyznawania stypendiów im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów miasta Kalisza. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Kalisza na podstawie oceny i analizy wniosków dokonanej przez Kapitułę.

Wysokość stypendium za jeden semestr w szkołach podstawowych wynosi 600zł.

WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY I U  PEDAGOGA SZKOLNEGO.

                                

*********

    Drogi uczniu naszej szkoły, gdy masz problem
w nauce, w kontaktach
z rówieśnikami, w relacjach z dorosłymi i innych trudnych sytuacjach życiowych przyjdź, porozmawiamy.

 Porady dla rodziców      

 

Dziewięć błędów wychowawczych popełnianych przez dobrych rodziców

 
Bycie rodzicem jest czymś wydawałoby się prostym i naturalnym, ale jednocześnie nie ma nic w życiu ważniejszego i trudniejszego jak wychowanie dzieci na ludzi zdrowych i szczęśliwych. W rzeczywistości wielu z rodziców jest tak zajętych codziennymi sprawami, że zwracają baczniejszą uwagę na swoje dzieci dopiero wtedy, gdy zaczynają mieć z nimi problemy. Każdy może być wspaniałym rodzicem, ale trzeba chcieć uczynić z wychowywania życiowy priorytet. Zamieszczone poniżej rady i wskazówki pomogą ustrzec się podstawowych błędów wychowawczych.

Błąd 1 ? Wpajanie błędnych przekonań

Błędne przekonania to przekazywanie dzieciom przez rodziców szkodliwych komunikatów, które mogą okazać się destrukcyjne, gdy dzieci już dorosną. Błędne przekonania, których nie wolno wpajać dzieciom to:

 1. ?We wszystkim musisz być najlepszy?- wystarczy jeśli dziecko będzie starać się robić jak najlepiej to, czego się podejmie.

 2. ?Znaczysz tyle, co twoje osiągnięcia?- dziecko zasługuje na miłość bez stawiania żadnych warunków, ponieważ ma wówczas szansę czuć się bezpiecznie, a jego samoocena jest wyższa.

 3. ?Negatywne uczucia są złe?- trzeba uzmysławiać dziecku, że ma prawo do swoich uczuć, a silne emocje są zupełnie normalne.

 4. ?Wszyscy muszą cię lubić?- nie da uniknąć się konfliktów , zawsze należy wysłuchać odmiennych punktów widzenia, a równocześnie obstawać przy swoim, jeśli jesteśmy przekonani o swojej racji.

 5. ?Popełnianie błędów lub proszenie o pomoc jest złe?- w domu powinna być wspierająca i otwarta na problemy dziecka atmosfera, by zapewnić dziecku pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa.

 

Błąd 2 ? Nieświadome prowokowanie złego zachowania

Wszystkie dzieci chcą skupiać na sobie uwagę. Uwielbiają, kiedy je chwalisz,
z drugiej strony, wolą raczej być przez ciebie skrzyczane i pouczone niż kompletnie ignorowane i niezauważane. Dzieci nie wolno ignorować!

 1. Zauważaj dobre zachowania, a nie tylko złe.

 2. Chwal konkretne, dobre zachowania, unikaj pochwał ogólnych.

 3. Zawsze próbuj ?wyłapać? dobre zachowanie dziecka i je nagradzaj.

 4. Chwal każdy, nawet mały kroczek ku pożądanemu zachowaniu.

 5. Czasami trzeba nagradzać brak złego zachowania.

 

Błąd 3 ? Brak konsekwencji

Brak konsekwencji to jedna z najczęstszych pułapek, w jakie wpadają rodzice. Przyczyny to: brak czasu, roztargnienie, stres, nieuwaga. Bez względu na to, co jest tego powodem, brak struktury i konsekwencji przyczynia się do powstawania wielu problemów wychowawczych.

 1. Konsekwentne zasady zaspokajają dziecku potrzebę bezpieczeństwa, przewidywalności i kontroli.

 2. Surowość czy zbytni liberalizm nie mają takiego znaczenia, jak stałe przestrzeganie ustalonych zasad i konsekwencja.

 3. Dbaj o konsekwentne wykonywanie codziennych czynności.

 4. Nie zaprowadzaj dyscypliny, kiedy jesteś zły.

 5. Rodzice powinni tworzyć jeden front wychowawczy.

 6. Daj jedno ostrzeżenie, a potem dopiero zastosuj odpowiednia karę.

 7. Stosuj krótkie i łatwe do zrealizowania kary.

 8. Pamiętaj o danych dziecku obietnicach.

 

Błąd 4 ? Pułapki porozumiewania się

Umiejętność porozumiewania się ze swoim dzieckiem to najprawdopodobniej najważniejsza umiejętność rodziców. Kiedy dzieci wiedzą, że mogą porozmawiać o swoich sprawach z rodzicami, czują, że są ważne i kontrolują sytuację. Dobra komunikacja jest podstawą uczenia dzieci samooceny, pokojowego rozwiązywania problemów i współpracy z innymi.

 1. Otwarta komunikacja jest najskuteczniejszą metodą wychowawczą.

 2. Otwarta komunikacja łagodzi konflikty między rodzicem a dzieckiem.

 3. Słuchanie to proces aktywny: kiedy rozmawiasz z dzieckiem skupiaj na nim całą swoją uwagę.

 4. Staraj się wsłuchiwać zarówno w treść wypowiedzi dziecka, jak i jego uczucia.

 5. Nie bądź rodzicem: autorytarnym, pouczającym, obwiniającym, bagatelizującym.

 6. Unikaj komunikatów: ?ty?- ty tak zawsze, przestań, jesteś źle wychowany, jak ty się zachowujesz?, powinieneś to wiedzieć, zachowujesz się jak niemowlę, jesteś okropny.

 7. Stosuj komunikaty: ?ja?- nie mam ochoty na zabawę, jestem zmęczona, nie mogę ugotować obiadu, bo w kuchni jest bałagan, jestem załamana, kiedy widzę co dzieje się w twoim pokoju, jest mi smutno, kiedy tak do mnie mówisz, bardzo mi przykro, gdy tak się zachowujesz.

 

Błąd 5 ? ?Zrobię to za Ciebie?

Bez względu na to, jak wspaniałymi jesteśmy rodzicami, nasze dzieci będą w życiu napotykały na różne trudności i przeszkody. Rodzicom nie jest łatwo patrzeć jak ich dzieci zmagają się z tymi wyzwaniami, chcą ustrzec je przed bólem i rozczarowaniem. W ten sposób mimowolnie pozbawiają je możliwości uczenia się na własnych błędach, uzależniają od siebie, zamiast uczyć samodzielności i niezależności.

 1. Kiedy to tylko możliwe, pozwalaj dziecku przewidywać logiczne konsekwencje swojego postępowania.

 2. Ciągłe rozwiązywanie problemów za dziecko wywołuje jego złość i pogłębia zależność od rodziców.

 3. Uczenie się na własnych błędach jest niewłaściwe tylko wtedy, gdy zagraża bezpieczeństwu dziecka lub narusza prawa innych.

 4. Pomagaj w rozwiązywaniu problemów wtedy, kiedy twoja interwencja jest konieczna.

 

Błąd 6 ? Żelazna dyscyplina

W każdej rodzinie są sytuacje wymagające od rodziców wprowadzenia i stosowania dyscypliny. Rodzice mogą tu jednak popełnić wiele błędów, których dałoby się uniknąć dzięki planowi działania.

 1. Nie wprowadzaj i nie stosuj dyscypliny, kiedy jesteś zły.

 2. Stosuj dyscyplinę w odpowiednim momencie.

 3. Wyciągaj odpowiednie, sprawiedliwe konsekwencje.

 4. Dawanie dzieciom wyboru kary zwiększa ich poczucie kompetencji i kontroli.

 5. Wprowadzaj dyscyplinę świadomie, by uczyć.

 6. Celem stosowania dyscypliny nie jest udowodnienie, kto ma rację, a kto jej nie ma.

 7. Celem dyscypliny jest zmiana zachowania, które stwarza problemy.

 

Błąd 7 ? ?Rób to, co mówię, a nie to, co robię?

Rodzice mają nadzieję, że dzieci darzą ich miłością i szacunkiem. Jeśli rodzicom w pełni udało się wzbudzić do siebie szacunek, nie powinni się dziwić, kiedy dzieci w sposób naturalny biorą z nich przykład. Jeśli nasze zachowanie ma taki głęboki wpływ na dzieci, zobowiązuje to nas do zachowywania się właściwie. Rodzic nie może wymagać od dziecka określonego zachowania, jeśli sam tak się nie zachowuje.

 1. Ucz dziecko, dając mu dobry przykład.

 2. To, co rodzice robią, ma na dzieci większy wpływ niż to, co mówią.

 3. Rodzice wpływają zarówno na pozytywne, jak i negatywne zachowanie swoich dzieci.

 4. Małe dzieci i nastolatki mogą ulegać wpływom rówieśników i mediów, ale najczęściej przyjmują wartości i postawy przekazywane im przez rodziców.

 

Błąd 8 ? Ignorowanie potrzeb i trudności dziecka

Każde dziecko jest wyjątkowe, ma swoje zalety, wady, zainteresowania, umiejętności i słabości. Gdy dorasta, rodzice uświadamiają sobie tę wyjątkowość jego cech osobowości.
Niektóre z tych cech są całkowicie pozytywne i należy je wspierać. Inne skłonności mogą stwarzać problemy i powinny zostać wyeliminowane.

 1. Wiele dzieci przejawia dziwne zachowania i nastroje, ale w rzeczywistości są one normalne i mijają.

 2. U niektórych dzieci występują objawy zaburzeń wymagające interwencji specjalistów.

 3. Rodzic powinien zaniepokoić się zachowaniem sprawiającym problemy, jeśli utrzymuje się ono przez dłuższy czas, jest bardzo nasilone lub przeszkadza dziecku w codziennym funkcjonowaniu.

 4. Zaburzenia wymagające pomocy specjalisty to:

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD,

 • zaburzenia procesu uczenia się,

 • depresja dziecięca,

 • nerwica lękowa,

 • agresywność dziecka,

 • fobie

 

Błąd 9 ? Hamowanie naturalnej radości życia i ciekawości

Kiedy dorośniemy, często zapominamy, jak to było być dzieckiem. Dajemy się wciągnąć w wir codzienności, ograniczając swoje życie do zarabiania pieniędzy, spłacania rat i wychowywania dzieci. Zapominamy, że one również mogą nas czegoś nauczyć. Jeśli będziemy wrażliwi i uważni, pokażą nam, jak cudowne i fascynujące może być nasze życie, o czym w mniejszym lub większym stopniu zapomnieliśmy. Dzieci przypomną nam, jak żyć chwilą obecną.

 1. Uczyń z wychowywania najwyższą wartość.

 2. Aktywnie uczestnicz w życiu dziecka.

 3. Dawaj dobry przykład zarówno słowem, jak i czynem.

 4. Ucz się od swoich dzieci, uważnie je obserwuj.

 5. Baw się ze swoim dzieckiem!

/na podstawie książki Kevina Steedaz?Dziesięc błędów wychowawczych popełnianych przez dobrych rodziców?/

 

Do czytania o wychowaniu i nie tylko ? pedagog szkolny poleca :

 1. Faber, E. Mazlish ? ?Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły?

 2. T. Gordon ? ?Wychowanie bez porażek?

 3. C.     Kevin Steede – ?10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców?

 4.  J. Sakowska –  ?Szkoła dla Rodziców i Wychowawców?

 5.  Robert J. MacKenzie ? ?Kiedy pozwolić? kiedy zabronić??

 6. www.swierszczyk.pl/dla- rodzicow/