Ocena zachowania

1. Dla klas IV-VI obowiązuje następująca   skala oceny zachowania:

      1)    wzorowe,

      2)    bardzo dobre,

      3)    dobre,

      4)    poprawne,

      5)    nieodpowiednie,

      6)    naganne.

2. W klasach I-III śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania są oceną opisową.

3. W dzienniku zajęć do bieżącej oceny zachowania uczniów stosuje się następujące oznaczenia:

           1)    w ? wyróżniająco,

          2)    b ? bez zastrzeżeń,

          3)    n ? niezadowalająco.

4. Ocena zachowania uwzględnia:

          1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

          2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności
szkolnej,

          3)    dbanie o honor i tradycje szkoły,

          4)    dbanie o piękno mowy ojczystej,

          5)    dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych
osób (brak kontaktu z papierosami,  alkoholem i
środkami odurzającymi,

          6)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

          7)    okazywanie szacunku innym osobom,

          8)    aktywność społeczną na rzecz klasy i szkoły.

5. Szczegółowe kryteria oceny zachowania:

          1)  ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia
wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:

          a) aktywnie pracuje w organizacjach wewnątrzszkolnych
lub
 pozaszkolnych działających na rzecz szkoły i regionu,

          b) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

          c) jest odpowiedzialny za siebie i innych,

          2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia
wymagania na ocenę dobrą oraz:

          a) aktywnie włącza się w organizowanie imprez szkolnych,

          b) dba o mienie szkoły, jej wizerunek, honor i tradycje,

          c) przestrzega praw i obowiązków ucznia,

          d) charakteryzuje go wysoka kultura osobista,

          e) jest osobą godną zaufania, koleżeńską, tolerancyjną,

          3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania
na ocenę poprawną oraz:

          a) jest osobą tolerancyjną dla poglądów innych niż jego
własne,

          b) angażuje się w prace społeczne na rzecz klasy i szkoły,

          c) przestrzega obowiązków ucznia,

          d) ma usprawiedliwione w formie pisemnej wszystkie
nieobecności w szkole,

          e) nie spóźnia się na lekcje oraz zajęcia dodatkowe,

          f) uczestnicząc w świętach szkolnych przychodzi w stroju
galowym,

         g) w szkole zachowuje się poprawnie w stosunku do
pracowników
szkoły oraz innych osób w niej
przebywających,

         h) szkoła nie odnotowała informacji o niewłaściwym
zachowaniu się
ucznia poza szkołą,

         4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

         a) nie stwarza sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych,

         b) zachowuje się poprawnie w stosunku do pracowników
szkoły oraz
innych osób w niej przebywających,

         c) właściwie dba o mienie szkoły,

         d) nosi obuwie zmienne i mundurek szkolny,

         e) dba o swój wygląd i higienę osobistą,

         f) zachowuje czystość, ład i porządek na własnym stanowisku
pracy,

        g) posługuje się poprawną polszczyzną (nie stosuje
wulgaryzmów),

        h) nie używa żadnych środków odurzających i używek,

         i) nie opuszcza samowolnie zajęć lekcyjnych,

        5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

        a) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (nie
             usprawiedliwił łącznie ponad 30 godzin z różnych
             przedmiotów lub 5 godzin z tego samego przedmiotu),

        b) nie usprawiedliwia w formie pisemnej swoich nieobecności
              u wychowawcy klasy,

        c) nie uczestniczy w życiu klasy oraz szkoły,

        d) przejawia bierny stosunek do obowiązków ucznia,

        e) nie dba o słownictwo i używa wulgaryzmów w mowie
potocznej,

         f) nie potrafi uszanować mienia szkoły,

        g) nie potrafi kulturalnie odnosić się do kolegów i koleżanek
oraz innych
osób przebywających w szkole,

       h) nie uzupełnia braków spowodowanych nieobecnościami
na zajęciach
lekcyjnych,

       i) dopuszcza się kłamstw i oszustw,

       j) utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych i wychowawczych,

      k) nie potrafi godnie reprezentować szkoły na zewnątrz,

      l) mimo wielokrotnych uwag nie przejawia chęci poprawy
swojego
zachowania,

     6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

     a) w sposób rażący narusza ogólno przyjęte normy społeczne,
moralne i
obyczajowe,

     b) wielokrotnie narusza prawa i obowiązki ucznia,

     c) szkodzi dobremu imieniu szkoły,

     d) posługuję się wulgaryzmami,

     e) nie szanuje dóbr osobistych innych osób,

     f) dopuszcza się niszczenia mienia,

    g) notorycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne lub samodzielnie
je
opuszcza,

    h) zagraża bezpieczeństwu własnemu oraz osób z nim
przebywających,

     i) ma kontakt ze środkami uzależniającymi,

     j) wstąpił w konflikt z prawem,

    k) zastosowane środki wychowawcze nie odnoszą
oczekiwanych
rezultatów.

  1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.

  2. Uczniowi, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu  do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

  3. W przypadku, gdy na półrocze uczeń otrzymał ocenę naganną lub nieodpowiednią, a w widoczny sposób poprawił swoje zachowanie roczna klasyfikacyjna ocena zachowania może być podniesiona tylko o 2 poziomy w skali.

  4. Procedury wystawiania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

            1) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy,

           2) wychowawca zasięga opinii nauczycieli, pedagoga
i innych
pracowników szkoły,

           3) oceny zachowania dokonuje również zespół klasowy oraz
sam
zainteresowany uczeń,

           4) wychowawca informuje rodziców/opiekunów prawnych
o
przewidywanej ocenie zachowania na 14 dni roboczych
przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
podczas
zebrań z rodzicami,

           5) przewidywana ocena zachowania może ulec zmianie na
niższą, w
przypadku rażącego naruszenia przez ucznia
zasad zachowania
obowiązujących w WSO,

           6) wystawioną przez wychowawcę ocenę ostatecznie
zatwierdza Rada
Pedagogiczna na posiedzeniu
klasyfikacyjnym.

        5. Uczeń i jego rodzice mają prawo zgłosić zastrzeżenia
do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z obowiązującymi procedurami w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.