PostHeaderIcon informacja

Stypendium Świętego Jana Pawła II
na I okres roku szkolnego 2020/2021

A) Średnia ocen:
uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5,40,
uczniowie klas 7-8  szkół podstawowych – minimum 5,20.

B) Próg dochodowy – dochód do 1800,00 zł netto na członka rodziny ucznia.
Dochód dla wniosku składanego w  czerwcu  powinien dotyczyć miesiąca maja 2020 r., chyba że nastąpiła utrata dochodu w  czerwcu, wtedy pod uwagę bierzemy dochody uzyskane w czerwcu 2020r.

C) Dodatkowe osiągnięcia w nauce lub aktywna postawa społeczna potwierdzona przez szkołę opiniami lub dokumentami.
Wnioskodawca powinien opisać we wniosku wyjątkowe osiągnięcia lub/i aktywną postawę społeczną ucznia w poprzednim semestrze. Wnioski bez konkretnie opisanych osiągnięć lub postawy społecznej będą traktowane jako niespełniające kryteriów.

D) Warunkiem przyznania stypendium jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
2) dołączenie do wniosku oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

E) Do wniosku należy dołączyć wszystkie załączniki!
(np. zaświadczenie o dochodach, inne dokumenty potwierdzające dochód,  ksero dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia)

F) Termin składania dokumentów w szkole – 26 czerwca 2020r. do godziny 12:00

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Rodo
Koło szachowe
Ekologia
Accessibility