PostHeaderIcon informacja

Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

*  składanie deklaracji pozostania w oddziale przedszkolnym 1-8 marca br.
*  złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 18 – 29 marca br.
* podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 kwietnia br.
* potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 24- 26 kwietnia br.
* podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 30 kwietnia br.

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zasady przyjęć do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
* Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zmianami);
* Zarządzenia Nr 29/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020;
* Uchwały Nr XXXVI/459/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.

PROCES REKRUTACJI  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. składanie wniosków o przyjęcie kandydata  do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu

Informacje ogólne

Rekrutacja do klas I obejmuje dzieci, które w roku 2019 ukończą:

7 lat (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,

   – 6 lat (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 Kryteria rekrutacji (dotyczy dzieci spoza obwodu)

L.p. Kryterium Wartość kryterium w punktach
1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kaliszu. 10
2. Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub przedszkole w zespole szkolno-przedszkolnym i ubiega się o przyjęcie do tej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej z tego zespołu.  9
3. Kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły.  5
4. Kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę na terenie obwodu szkoły podstawowej. 4
5. Kandydat zamieszkały na terenie osiedla, na którym znajduje się szkoła podstawowa.  3

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Rodo
Accessibility