PostHeaderIcon informacja

Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II
na II okres roku szkolnego 2018/2019

Informujemy, że do 11 stycznia 2019r. rodzice uczniów mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na II okres roku szkolnego 2018/2019.
O stypendium może ubiegać się uczeń:
 uczęszczający do klas 4-8
 zamieszkały i zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza
 osiągający dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia klas IV – VI – minimum 5,2, dla ucznia klas VII i VIII – minimum 4,8,
 w którego rodzinie dochód wynosi do 1.000,00 zł netto na członka rodziny
 który uzyskał wyjątkowe osiągnięcia (potwierdzone pisemnie przez szkołę)
 który cechuje się wzorową postawą społeczną, patriotyczną (potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami).
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje rodzic lub opiekun prawny zamieszkały i zameldowany wspólnie z uczniem.
Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.
Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego w terminie do 11.01.2019r.
W załącznikach znajdują się regulamin, wniosek, oraz zasady weryfikacji dochodu.

Regulamin styp Św. JPII

wniosek – drukować dwustronnie

zasady weryfikacji dochodów na I 2019

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Rodo
Opcje dostępności strony